-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ทต.ตะเคียนเตี้ย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เมื่อเวลา 08:00น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดย มีรศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร รองคณบดีรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมนักศึกษากว่า 100 คน เข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ตามโครงการศึกษาดูงานในรายวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจากผู้มีประสบการณ์ตรง และเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรมอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ ห้องประชุม ใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี