-Kasetคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจ

กรมปศุสัตว์ร่วมกรมศุลกากร แจงความคืบหน้าการดำเนินการตู้ของกลางบรรจุซากหมูแช่แข็ง ที่คงค้างภายในท่าเรือแหลมฉบัง

ชลบุรี : นายแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวาริส วิสารทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายฐิติพงศ์ คำผุย ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1 และ ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดประชุมเพื่อรายงานและชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตู้ของตกค้างประเภทซากสุกรแช่แข็งที่เป็นของกลาง ในคดีพิเศษ ที่ 59/2566 จำนวน 161 ตู้ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานท่าเรือสีข่าวท่าเรือแหลมฉบัง สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้ประกอบการสายการเดินเรือ และสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ (TICTA) เกี่ยวกับการตรวจสอบตู้ของตกค้างประเภทซากสุกรแช่แข็ง รวมถึงตู้สินค้าคงค้างประเภทตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิอื่นๆในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับตู้สินค้าประเภทซากสุกรแช่แข็งที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 161 ตู้ เป็นของกลางในคดีพิเศษ ที่ 59/2566 กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม เปิดสำรวจตู้สินค้าดังกล่าวทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และต่อมากรมศุลกากรได้ส่งมอบตู้ของตกค้างประเภทซากสุกรแช่แข็งดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการต่อไป โดยวันที่ 29 กันยายน 2566 มีการจัดพิธีส่งมอบ – รับมอบ และนำตู้สินค้าประเภทซากสุกรของกลางลักลอบนำเข้า 161 ตู้ คดีพิเศษ ที่ 59/2566 ไปทำลาย ณ ศูนย์เอกชเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ปัจจุบันมีการนำตู้สินค้าของกลางในคดีพิเศษดังกล่าวไปทำลาย โดยวิธีการฝังกลบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 ตู้ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวน 140 ตู้

เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีความจำเป็นต้องสำรวจหาพื้นที่ในการทำลายใหม่ เพราะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการฝังทำลายดังกล่าว ในส่วนตู้สินค้าคงค้างประเภทตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิอื่น 1 ที่คงค้างภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 92 ตู้ และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการ เปิดสำรวจเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแบ่งตู้สินค้าคงค้างดังกล่าวเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ตู้สินค้าคงค้างประเภทตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบให้กับด่านกักกันสัตว์ชลบุรีเพื่อรับมอบไปดำเนินการทำลายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 74 ตู้ประกอบด้วยตู้สินค้าประเภทเนื้อสัตว์และชิ้นส่วนซากสัตว์อื่น จำนวน 69 ตู้ และเป็นตู้สินค้าประเภทเนื้อ สุกรและชิ้นส่วนสุกร จำนวน 5 ตู้

2. ตู้สินค้าคงค้างประเภทตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ระหว่างการดาเนินการด้านพิธีการศุลกากร ว่าด้วยของกลางและของตกค้างและการดาเนินการด้านคดี จานวน 18 ตู้ ประกอบด้วยตู้สินค้าประเภท เนื้อสัตว์และชิ้นส่วนซากสัตว์อื่น ๆ จานวน 10 ตู้ และเป็นตู้สินค้าประเภทเนื้อสุกรและชิ้นสุกร จานวน 8 ตู้

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดการดาเนินการกับตู้สินค้าตกค้างประเภทสุกรแช่แข็งที่เป็นของกลางในคดีพิเศษ และตู้สินค้าคงค้างประเภทตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิอื่นภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในที่ประชุมได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ ถูกยิงเสียชีวิต ขณะตรวจห้องเย็นนำเข้าหมูเถื่อน หลังเสี่ยห้องเย็นไม่ยอมให้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ และชักปืนกระหน่ำยิงดับคาที่