วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การศึกษาชุมชน

ผวจ.ชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2566

ชลบุรี (3 ตุลาคม 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า หรือการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์โดยไม่มีผู้ควบคุม แทรกซึมเข้าไปในสถานศึกษา ทำให้เยาวชนยุคใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าถึงต่ออบายมุขได้ง่าย จึงต้องอาศัยศักยภาพของคณะผู้บริหารทุกระดับ ว่าจะมีการปรับเทคนิคหรือวิธีดำเนินการรูปแบบใดให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 123 โรงเรียน ดังนี้ 1)ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 50 โรงเรียน 2)ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 18 โรงเรียน 3)ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร 26 โรงเรียน 4)ประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 จำนวน 29 โรงเรียน ซึ่งในแต่ละผลงานจะเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้มีความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบาย โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหาร ครู ดูแลติดตามเด็กอย่างใกล้ชิด และโอวาทเพื่อสร้างขวัญให้กำลังใจต่อไป