-การเมือง

มติเอกฉันท์ โหวต“ผู้ใหญ่บ้านสุวัฒน์” เป็นกำนันตำบลบางละมุงคนใหม่แทน “กำนันมาโนช” ที่หมดวาระ

ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (15 ก.ย.2566) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลบางละมุง แทนนายมาโนช ทรงโยธิน ซึ่งหมดวาระเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551 โดยให้กำหนดวันคัดเลือกกำนัน ภายหลังที่ได้ดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ว่างอยู่ก่อน หรือว่างอยู่ในวันที่มีประกาศให้มีการคัดเลือกกำนัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน ซึ่งการคัดเลือกกำนันต้องเป็นไปโดยเปิดเผย

ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มีอยู่ในตำบล ซึ่งตำบลบางละมุง มีผู้ใหญ่บ้านมาครบจำนวน 5 คน โดยในที่ประชุมเสนอชื่อ นายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นกำนันตำบลบางละมุงเพียงคนเดียว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบางละมุง คนต่อไป

ทั้งนี้นายอำเภอบางละมุง ปิดประกาศผลการคัดเลือกกำนันไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลบางละมุง ให้รับทราบโดยทั่วกัน