-การศึกษาบริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภา มพย. พร้อมคกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการนำร่องเปิดสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

สืบเนื่องจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 โดยนายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) มีนโยบายให้แผนงานวิชาการโรงเรียน จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแบบยั่งยืน ถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ต่อมา เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2566 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าของการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล

ด้านนางสาวอัจฉรา ศรีชมภู หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนจำได้โดยใช้ข้อตกลงในการเรียน ด้วยการถอดรหัสเสียง ผ่านสี ซึ่งนักเรียนจะจดจำสีและสามารถที่จะนำเอาไปประกอบคำโดยการสะกดคำตามกระบวนการสอนภาษาไทย จะเน้นพยัญชนะ สระ และตัวสะกดบางตัวที่ไม่ออกเสียงเช่น วรรณยุกต์ต่าง ๆ โดยใส่รหัสเสียงทั้งหมด 4 เสียง ประกอบด้วย สีดำแทนพยัญชนะต้น, สีแดงแทนสระ, สีน้ำเงินแทนตัวสะกด, สีเขียวไม่ออกเสียง จะทำให้นักเรียนจดจำผ่านสี ผ่านกระบวนการเรียนการสอนได้ดีมากขึ้น ณ ปัจจุบัน เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสามารถที่จะพูดคุย มีการออกเสียงได้ในระดับที่ 80%

ทั้งนี้จะเริ่มทำการเรียนการสอนในเวลา 08.00 – 08.30 น.ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เพราะช่วงเช้าเด็กจะจดจำได้ดี โดยครูผู้สอนทุกท่านจะต้องไปรอสอน ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมาก เด็กๆ ทุกคนจะชอบและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี สำหรับการตั้งเป้าหมายในโครงการหรือกิจกรรม อยู่ที่ประมาณ 65% ซึ่งตอนนี้ การดำเนินการอยู่ในช่วงที่เด็กๆ เกิดการพัฒนา จากการกำลังพัฒนา ก้าวมาสู่ในระดับปานกลาง และจะพัฒนาไปสู่ในระดับดี ซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อม.