-ข่าวแดนใต้

รมช.ศธ.มอบเกียรติบัตรเยาวชนเรียนดี โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

จากการที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการสนับสนุนเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามและสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคม

ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นขึ้น ในวันที่ 8 ก.พ.63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้นักเรียนทั่วไปได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่สอบในวิชาศาสนาที่ได้ระดับคะแนน 85 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และวิชาสามัญที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป

นอกจากนี้ นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยังได้นำคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน กลุ่มงานดาราศาสตร์ กลุ่มงานธนาคารขยะ กลุ่มงานสะเต็มศึกษา กลุ่มงานศิลปะ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ พร้อมระบุว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในลำดับต้นๆ ที่เราควรจะให้ความสำคัญ เนื่องจากการศึกษาช่วยพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้เราทราบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างได้ผลดี การให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของตนเอง

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้นตามลำดับและสามารถสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน จังหวัดยะลา รวมถึงระดับนานาชาติ ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู ที่ร่วมกันทุ่มเทสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับสากล และพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา