วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชนพัฒนาชุมชน

ทต.ตะเคียนเตี้ย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ-อาหารพื้นบ้านให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ที่สวนฟ้าใสไอโกะ บ้านตะเคียนเตี้ยหมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (21 ส.ค.2566) นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น…ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ-อาหารพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลตะเคียนเตี้ย

สำหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยมและวิถีการดำรงชีวิตแบบปกติ ทำให้ภูมิปัญญาถูกละเลยไป การให้ความสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังลดน้อยลงไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลง

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงจัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลตะเคียนเตี้ย เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าว กิจกรรมการทำแกงไก่กะลา กิจกรรมการทำพวงมโหตร โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนาวัง นักเรียน จำนวน 26 คน โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย นักเรียน จำนวน 29 คน และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม นักเรียน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน