วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

สภาเมืองพัทยา อนุมัติงบฯ157 ล้านบาท จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ-กำจัดมูลฝอยชุมชน

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการที่เเกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ในประชุม นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายสมทบค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 366 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อจัดจ้างภาคเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ว่า ตามขอบเขตของงานจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 366 วัน) (สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2566) ซึ่งการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนฯ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเมืองพัทยาได้กำหนดราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 320,620,636 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหกแสนสองหมื่นหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) แยกเป็น 1.ราคากลางงานเก็บขนมูลฝอยไม่เกิน 990.96 บาทต่อตัน งบประมาณ จำนวน 169,739,230 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 2.ราคากลางงานขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยไม่เกิน 816.33 บาทต่อตัน งบประมาณจำนวนเงิน 150,881,406 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) โดยได้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 163 ล้านบาท ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 157 ล้านบาท

การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 366 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นการดำเนินงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (2) ในการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ข้อ 89 เมืองพัทยาอาจใช้จ่ายเงิน สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาเมืองพัทยา

ทั้งนี้สภาเมืองพัทยาได้ผ่านความเห็นใช้จ่ายสมทบค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 366 วัน วงเงิน 157 ล้านบาท