วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี

ที่ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้น ซีวิว ถนนพัทยา-นาเกลือ (7 มิ ย.2566) นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติ

นายอภิชาติ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนี้ว่า โครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Garden Sea View อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวม 3 วัน 2 คืน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี จากทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 110 คน โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 25-70 ปี แบ่งเป็นชาย 34 คน หญิง 76 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี เพื่อให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ รวมถึงแนวทาง ทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเมืองแห่งกีฬา (Sport City