ทม.หนองปรือ เปิดรับสมัครนร.-นศ.ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่ สำนักงาน ทม.หนองปรือ นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางสาวนิรมล ธรรมทัตโต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทม.หนองปรือ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางมากันอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีรายได้จากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซึ่งปัจจุบันพบว่าหลายครัวเรือน ต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 20 ปี มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) และจะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และจะต้องมีความประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด

สำหรับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 14 คน โดยเทศบาลฯ กำหนดอัตราจ้างไว้จำนวน 4 คน แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งอาจจะพิจารณารับเข้าทำงานไม่ถึงตามจำนวนก็ได้ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ที่ เพจเฟสบุ๊คของทางเทศบาลฯ และจะติดประกาศ ณ บริเวณด้านล่างของสำนักงาน ทม.หนองปรือ อีกแห่ง ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 250 บาท และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ