ทต.ตะเคียนเตี้ย เปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่อาคารเอนกประสงค์ (อบต.เก่า) (24 ม.ค.2566) นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ว่า

“จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลกระทบ โดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น คนไทยใช้ชีวิตแบบรีบเร่งและแข่งขันมากขึ้น นำมาซึ่งพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ภาวะวิตกกังวลและความเครียด เป็นต้น

การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั้น ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของแกนนำสุขภาพชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนที่เจ็บป่วย เพื่อให้แกนนำสุขภาพชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแกนนำสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้อง”

ด้านนายจรัญ ประกอบธรรม ประธานพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่าแกนนำสุขภาพชุมชน ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพดี ซึ่งตน ทีมงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกคนต้องขอขอบคุณแกนนำสุขภาพทุกท่าน ที่เสียสละเวลาส่วนตัว มาเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลที่จะทำให้สุขภาพของประชาชนชาวตำบลตะเคียนเตี้ยดีขึ้น

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดเทศบาล นางนุจรินทร์ ปาละโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แกนนำสุขภาพชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน และได้รับเกียรติจากนางสาวศิริพร กลิ่นสุคนธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาอุ่น มาเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.