ฝ่ายปกครอง อ.บางละมุงอบรม อส.รด.ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ช่วยแก้ปัญหา “ค้ามนุษย์-ยาเสพติด-จัดระเบียบสังคม”

ที่ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (18 ม.ค.2566) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.รด.) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอบางละมุง

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีภารกิจหน้าที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ ด้านการคมนาคม และเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งไว้สำรองที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหาร ได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม

่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอบางละมุง ทั้งประเภทประจำกองและประเภทสำรอง มีองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง จำนวน 20 คน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง จำนวน 180 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน