ชลบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขับขี่ระวังเมื่อเจอทางม้าลาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “หนองใหญ่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขับขี่ระวังเมื่อเจอทางม้าลาย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีนโยบายให้ดำเนินมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ได้มีวาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด มีการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี

นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และจิตอาสา จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “หนองใหญ่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขับขี่ระวังเมื่อเจอทางม้าลาย โดยมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทาสี ตีเส้นทางม้าลาย การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการแจกหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการขยายผลเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อันจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรี ให้เหลือน้อยที่สุดต่อไป

ด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ดำเนินมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในขณะเดียวกันจังหวัดชลบุรีได้มีนโยบายให้ดำเนินมาตรการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ตามวาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยกำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า “สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขับขี่ระวังเมื่อเจอทางม้าลาย”

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการระมัดระวังบริเวณทางข้าม และการสวมหมวกนิรภัย อันจะส่งผลให้เกิดกระแสทางสังคม เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน อันจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนในที่สุด