-ศาสนา/วัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ นำโดย ดร.กำพล ปัญญาโกมศ อธิการบดีฯ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา นำไปทอดถวาย ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมีปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,361,620 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาท)

เงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปทำนุบำรุงและบูรณะพระอาราม และทางวัดจะได้จัดสรรปัจจัยเพื่อสมทบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80, โรงเรียนสิงห์สมุทร และสนับสนุนโรงพยาบาลวัดญาณฯ และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลมหาราช ทรงพระมหากรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นที่ 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการพระราชดำริประมาณ 2,500 ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัด

ต่อมามีการก่อสร้างปูชนียวัตถุสถาน เช่น พระอุโบสถ, พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์, พระมหามณฑป พระพุทธบาท ภปร. สก., ศาลาอเนกกุศลขนาดใหญ่สองหลัง สว.กว. (ศรีสังวาลย์กัลยาณิวัฒนา) และ มวก.สธ. (มหาวชิราลงกรณ์ สิรินธร)

วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมา และทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย.