-ศาสนา/วัฒนธรรม

โอกาสมาแล้ว! เมืองพัทยา ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน อนุรักษ์คุณค่าภาษาไทย

          นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา โดย ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการ สำนักพัฒนาสังคม เตรียมจัดโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง สำหรับการจัดประกวดร้องเพลงดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการผลักดันและยกระดับศักยภาพทางด้านการเล่นดนตรีของเยาวชนในเขตเมืองพัทยาให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมเยาวชนในเขตพื้นที่อื่นๆได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทยผ่านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเป็นการสืบสานเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

            สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดโนโครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยานั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี ศึกษาในสถานศึกษาเขตจังหวัดชลบุรีหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยา และไม่เคยมีผลงานหรือสังกัดค่ายเพลงใดมาก่อน โดยเพลงที่ใช้ในการประกวดมี 2 เพลง คือ เพลงช้า 1เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง  ซึ่งเยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 31,000 บาท