-การเมือง

ป.ย.ป.จัดสัมมนาขับเคลื่อนสร้างปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ จากมุมมองจังหวัดชลบุรี

ที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ (ป.ย.ป.) จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมาฉันท์ และการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยมีนายนราธร ปานดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 2 กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว

นายนราธร กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมาอย่างยาวนาน แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปรองดอง ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปมปัญหาความขัดแย้ง ก็ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(สำนักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน จึงได้จัดจัดการประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมาฉันท์ และการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาตั้งแต่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง เพื่อจัดให้มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโดยเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน มีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อให้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทาง และสร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สันติวิธี และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อให้มีการจัดทำข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีเสวนา โดยในช่วงเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อพูดในบ้าน สนทนาว่าด้วยความขัดแย้งในการเมืองไทยจากมุมมองจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล เป็นตัวแทนจากสถานศึกษา นายณภัทร์ ขุนนากลัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี นายพงศธร แก้วมณี ตัวแทนสถานศึกษา และนายนภดล พรบริบูรณ์ ตัวแทนจากภาคประชาชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี และดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา ในหัวข้อ มองไกล สนทนาว่าด้วยหนทางแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย สุลภัทร ใจจรูณ ตัวแทนภาคประชาสังคม นายศุภกร เผ่าดี ตัวแทนภาคเอกชน รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเดี่ยว ตัวแทนสถานศึกษา และสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ตัวแทนสถานศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ