-ชุมชน

ชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ได้จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประมาณ 250 คน

นางกชพร ไกยสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ โดยกำหนดให้จังหวัดต้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดและขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับ โดยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 เน้นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ผ่านกลไกการบริหารราชการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ในลักษณะของ One Plan เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่พัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนโยบายสำคัญ คือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดชลบุรีอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ด้าน นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ศักยภาพโดดเด่น เป็นที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีท่าเรือพาณิชย์ระดับโลก และอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติ ทั้ง 2 แห่ง จึงเป็นเหมือนประตูที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับทุกภูมิภาคทั่วโลก ในขณะเดียวกันท่ามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน หลากหลายองค์ประกอบและกลไกที่สำคัญที่สนับสนุนให้จังหวัดสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาพัฒนาได้ตามการรายงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด คือทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรี ที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับของพื้นที่ขึ้นตามลำดับต่อไป

สำหรับการจัดเวทีประชาคมครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นไปด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดและขับเคลื่อนจังหวัด ให้มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป