COVID-19 ชลบุรี 19 สิงหาคม 2565 ไม่นิ่งยอดติดเชื้อรวม ATK กว่า1.9พันราย ตายเพิ่ม 3 ศพ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 71 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,910 ราย

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย

🪦- รายที่ 1หญิง อายุ 47 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 17 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 2 หญิง อายุ 61 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ มะเร็งปอด /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 65

🪦- รายที่ 3 ชาย อายุ 78 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ มะเร็งเม็ดเลือดขาว /ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน/ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 15 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 17 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิต 3 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว 2 ราย และเป็นวัยทำงาน ปฏิเสธโรคประจำตัว 1 ราย ซึ่งได้รับวัคซีน 2 เข็ม 2 ราย และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 1 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข