ผอ.ศปพร.เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2565

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (3 สิงหาคม 2565) พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” พื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผอ.ศปพร. กล่าวว่า กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหมสืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเดินทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถดำรงชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) มุ่งจงรักภักดี หวงแหน และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนสามารถขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน

ทั้งยังสอดแทรกอุดมการณ์ปฏิเสธความรุนแรง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย