กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงขยายงานสร้างโอกาส สร้างรายได้จัดอบรมโครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ที่สวนอาหารเรือนไทย ถนนพัทยาสายสอง (26 ก.ค.2565) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการ “ขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน” โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง ประกอบด้วย 7 ตำบล 1 เมืองพัทยา เข้าร่วมรับการอบรม

นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง กล่าวว่าตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องการสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง ในการสร้างความมั่นคงของปัจจัยสี่ ด้านอาหารและยารักษาโรค เป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ของคนในชุมชน และสร้างบรรทัดฐานเป็นวิถีวัฒนธรรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้สร้างความมั่นคงทางอาชีพ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม

สตรีอำเภอบางละมุง ได้ตระหนักถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ด้วยกิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ (จากมะกรูด) กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยการทำลูกระเบิดจุลินทรีย์ (EM Ball) และการทำถังหมักเศษอาหาร โดยใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ไปทำปุ๋ยหมัก โดยอาศัยการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเก็บขยะมูลฝอยในบ้าน

ดังนั้นการจัดอบรมดังกล่าว จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้สตรีอำเภอบางละมุง และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การรักษาสิ่งแวดล้อม ในการปรับสภาพน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะในชุมชน