เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการผลิตแบบพึ่งพาตนเองได้

ที่ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นางอัญมณี คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการผลิต พื่งพาตนเองได้ โดยมีกลุ่มผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในการอบรม เมื่อไม่นานนี้

ในที่นี้ กลุ่ม หมายถึงการรวมกลุ่มของประชาชนที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดรายได้ และการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการพัฒนา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มด้วยกัน แต่พบว่ายังประสบปัญหา คือ กลุ่มยังไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ การสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงเนื่องจากขาดข้อมูลและความต้องการที่ชัดเจน จึงได้มีการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนากลุ่มได้ต่อไป ปัจจุบันการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนากลุ่มได้ต่อไป และปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองปรือ มีรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 10 กลุ่ม แต่ยังมีกลุ่มอาชีพหรือประชาชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนากลุ่ม โดยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ดังนั้นการจัดตั้งโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้กลุ่มต่างๆและประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และ ประยุกต์ใช้ หลังปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เกิดการสร้างรายได้ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้พัฒนาความสามารถในการจัดการกลุ่มไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป โดยคณะผู้จัดได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากเกษตรอำเภอบางละมุง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้.