ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 11 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 103

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม คณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 11 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 103 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ และมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาGrowth Mindset ของผู้บริหารและบุคลากร สู่การเข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ ของอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณห้องประชุม 805 และ 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเงินบริจาคค่าอาหารสุนัขของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นผู้แทนรับมอบเงิน พร้อมด้วยนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้มอบเงินบริจาคในครั้งนี้