COVID-19 ชลบุรี 24 มิถุนายน 2565 ติดเชื้อใหม่ รวมATK ยังพุ่งทะลุ 2.3 พันคน ตายเพิ่มอีก 3 ศพ

สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 109 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,270 ราย

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,060,105 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มติดเชื้อ 1,079 คน (อัตราป่วย 101.78 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ, ผู้ป่วยปอดอักเสบ 4 ราย (0.38 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,989,658 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 552 คน (อัตราป่วย 27.74 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (0.05 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 6 ราย (0.30 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 4 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 100,939 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 238,476 คน รวม 339,415 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 772 คน (อัตราป่วย 227.45 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย (1.17 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 8 ราย (2.36 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 8 ราย (2.36 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564,รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 69 ปี, รายที่สองอายุ 98 ปี, รายที่สามอายุ 46 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง
(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564,และอีกสองรายไม่ประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีสังเกตอาการ ระมัดระวังไม่ให้แพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น

1. วัคซีนเป็นหลัก วัคซีนมีความสำคัญมากในการเข้าสู่ภาวะการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับโควิด-19 วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2. รู้จักป้องกัน ทุกคนป้องกันตัวเอง ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ในที่ชุมชน หรือใกล้ชิดกันในที่ปิด แคบ ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เคร่งครัดในการใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน แออัด

3 รู้ทันโรคประจำถิ่น แยกกักโควิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรสังเกตอาการ ไม่อยู่ในที่ชุมชน

คัดกรอง ATK เฉพาะผู้ที่มีอาการ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง หรือเป็นบุคลากรที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน.