กกต.ชลบุรี เร่งอบรม กปน. ให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา (เจริญราษฎร์อุทิศ) นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ก่อนที่จะมีการเลือกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม) เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จัดอบรมกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ทั้ง 146 หน่วยนั้น เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยให้วิทยากรถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งเมืองพัทยา โดยได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเรื่องของการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรวจเช็คสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ดี เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนอาจจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงนายกได้เพียงใบ แต่เจ้าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งอาจจะเกิดบัตรเขย่งจากสาเหตุนี้ได้ จึงได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แน่นชัดก่อนจ่ายบัตรเลือกตั้ง

ทั้งนี้ในส่วนของการนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ กปน. 9 คน อสม.2 คนและเจ้าหน้ารปภ.2 คน รวม 1 หน่วยเลือกตั้ง จะใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 13 คน โดยการเลือกตั้งเมืองพัทยา ทั้ง 146 หน่วย จะใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1,898 คน