สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม

ที่โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี (12พ.ค.2565) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวทางรณรงค์ด้านข่าวปลอมในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย โดยมีผู้แทนภาคสื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาชนทุกเจนเนอเรชั่นใน จ.ชลบุรี เข้าร่วม และมีทีมนักวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ และอาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

สำหรับโครงการดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้สังคมตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอมที่เป็น Soft Crisis ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบความคิด (Mindset) และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงลบ

ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรณรงค์กับภาคสื่อและภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ (Collaborative Strategy) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสื่อสาร แพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ

กิจกรรมเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาแนวทางในการกำกับดูแล และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม จากนั้นจึงนำผลการศึกษามาสังเคราะห์เป็นคู่มือสำหรับภาคสื่อและภาคประชาชน รวมถึงนำแนวคิดที่ได้ มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรมการรณรงค์ที่ใช้ชื่องานว่า “Fact-Story Festival” ที่จะจัดให้กับสื่อและประชาชนผู้รับสารในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ในระยะเวลา 18 เดือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปัญหาข่าวปลอมให้ความรู้กับประชาชนและสื่อมวลชน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายๆ องค์กรทุกภาคส่วน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ในเรื่องข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อ ที่มีในหลายช่องทางโดยเฉพาะโลกออนไลน์.