อบจ.ชลบุรี อุดหนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ให้รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ตึกพระพันวัสสา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวีดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้นำเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มามอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ

สำหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาซึ่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสาธารณสุข , งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เกิดขึ้นโดยพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล และเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มีศักยภาพ มีความพร้อม และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย ประชาชนที่ฐานะด้อย หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

อาคารดังกล่าวได้รับพระราชทานชื่อ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” โดยเป็นศูนย์รักษาพยาบาลแห่งภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 158,426 (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหก) ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี (พ.ศ.2558-2563)