วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+พาณิชย์เศรษฐกิจ

พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ Covid 19

ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (19 ส.ค.2564) ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรีร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี จำหน่าย สินค้าผลไม้ จากเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid -19 กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาตามมาตรการ รวมถึงส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนมีการขยายตัวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและมุ่งเน้นขับเคลื่อน การทำงานในระดับพื้นที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการค้าในด้าน ภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในภูมิภาคได้รับความเดือดร้อน

ว่าที่ร้อยโทสุธรรม กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับทางเกษตรกรของสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดชลบุรี เปิดจำหน่าย สินค้าผลไม้ จากเกษตรกร และจะยกระดับไปช่วยเหลือสินค้าจากเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย

พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้ผู้คนออกมาจับจ่ายลำบากส่งให้ผลผลิตของเกษตรกรที่กำลังออกสู่ตลาด แต่ไม่สามารถหาที่จำหน่ายได้ หากจำหน่ายได้แต่ยังประสบปัญหา ราคาตกต่ำ ประกอบกับสินค้าของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นของสดง่ายต่อการเน่าเสีย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังมีอยู่และไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายในช่วงใด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงการตลาด และเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในจังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.