-ชุมชนพัฒนาชุมชน

อบจ.ชลบุรี ส่งเสริมการสร้างอาชีพ อบรมศิลปะการทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ

ชลบุรี (25 เมษายน 2565) นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศิลปะการทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมี รายได้สูง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีอาชีพ มีรายได้ ประกอบกับคำนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่กลับมานิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มองเห็นคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการผลิตผ้าพิมพ์ลายเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะมีความหลากหลายในลวดลายสีสันความสวยงามตามรูปแบบที่กำหนด และไม่ซ้ำแบบ สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ หาได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพง

ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมได้รับการเรียนรู้ พัฒนาและ ต่อยอดการผลิตผ้าพิมพ์ลาย โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม และวัสดุที่สามารถหาได้ ในท้องถิ่น ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และความต้องการของผู้บริโภค ย่อมก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขยายผลสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 และได้รับความอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน