อ.บางละมุงประชุมทุกส่วนงานเร่งสำรวจข้อมูลประชากร กำหนดแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM และสำรวจประชากรกลุ่ม 608 เพื่อรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ แนวทางการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนฯ และชี้แจงการดำเนินการสำรวจประชากรกลุ่ม 608 เพื่อทำความเข้าใจการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนายอำเภอบางละมุง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบในด้านต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และลงพื้นที่พบปะสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนทุกระดับอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำในตอนนี้คือ ต้องสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบ สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่มิติด้านรายได้เท่านั้น แต่ครอบคลุม “ความเดือดร้อนทุกเรื่อง” เช่น บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีทะเบียนบ้าน ปัญหายาเสพติด เงินกู้นอกระบบ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หรือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

มีเป้าหมายคือ “การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน” ซึ่งต้องกำหนดใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เสร็จสิ้น ด้วยการนำแนวทางจากเมนูแก้จน 5 ด้านจาก TPMAP ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) ความเป็นอยู่ 3) การศึกษา 4) ด้านรายได้ และ 5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ

ทั้งนี้ ต้องแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยแบ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน.