ปลัดเมืองพัทยา เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อน 26 เม.ย.นี้ เชื่อคนพัทยาออกมาใช้สิทธิถึงร้อยละ 70

ชลบุรี (20 เม.ย.2565)เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเมืองพัทยา เปิดเผยว่าการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ขณะนี้สำนักทะเบียนเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไม่เกินวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยจะติดประกาศรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งและศาลาว่าการเมืองพัทยา รวมถึงส่งไปยังกกต.จังหวัดชลบุรี รวมถึงเมืองพัทยาจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งฯ ตามเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของเมืองพัทยาทั้งหมด อีกทั้งยังร่วมมือกับไปรษณีย์บางละมุง ในการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไปตามทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน

ส่วนความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วย ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่าได้มีการสำรวจและจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้หมดแล้ว ทั้งนี้ยังได้มีการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกรายครบหมดแล้ว สำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาในครั้งนี้จะใช้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิน 1,898 คน ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดกว่าครั้งที่ผ่านมา ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิกว่า 44% ซึ่งจากการเลือกตั้งในครั้งนี้มืองพัทยาคาดหวังว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ 70% โดยเมืองพัทยา และผู้สมัครได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

นอกจากที่เมืองพัทยาจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ยังสามารถตอบสอบรายชื่อผ่านเว็ปไซต์ www.bora.dopa.go.th ซึ่งตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีชื่อ สามารถเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่สำนักทะเบียนเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565

เรือตรีปราโมทย์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนนั้น พบมีเพียงเรื่องการติดตั้งป้ายของผู้สมัครที่ไม่ได้ติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้สมัครเคลื่อนย้ายแก้ไขป้ายหาเสียงไปในจุดที่กำหนดแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ยังไม่พบ การเลือกตั้งเมืองพัทยารอบนี้ ประชาชนตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพอสมควรโดยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งจากเมืองพัทยาและผู้สมัครในการลงพื้นที่หาเสียงแต่ละครั้ง

สำหรับเกณฑ์อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมืองพัทยา ประกอบด้วย กลุ่มช่วงอายุ 18-28 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 17,000 คน กลุ่มช่วงอายุ 29-59 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า 40,000 คน และกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,000 คน.