ป.ป.ท.เร่งปชส.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรองรับนักลงทุนต่างชาติในชลบุรี สร้างความเชื่อมั่นโปร่งใส เป็นธรรม ปิดช่องทุจริต

ที่ห้องประชุมโรงแรมอมารี พัทยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ผ่านวิดีทัศน์ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ท. สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

ทั้งนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการแนะนำบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ท. สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ถือเป็นส่วนในการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือกรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือการใช้อำนาจหรือดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ และเป็นการปิดช่องทาง หรือโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทุจริตเรียกรับเงินสินบนจากชาวต่างชาติให้ลดน้อยลงหรือหมดไป และยังสามารถยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย หรือ CPI ให้สูงขึ้น

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่ง ปัจจุบันอยู่ในภารกิจหนึ่งของกองการต่างประเทศ ในการ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจ โดยจะประสานข้อมูลจากผู้ร้องเรียน หากเป็นเรื่องการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่หากเป็นเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือปัญหาในการ ประกอบธุรกิจที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. จะมอบหมายให้หน่วยงานภายใน ดำเนินการประสานงานและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และช่องทางการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐแก่นักลงทุนชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมในทุกมิติ.