วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ชลบุรีจัดอบรมหลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”รุ่นที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ( 3 กรกฎาคม 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐจะเพิ่มความเข้มข้นในประเด็นของนโยบาย โดยประกาศเป็นวาระเร่งด่วน และในเชิงการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร อีกทั้ง การแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคประชาสังคม หรือประชาชนทั่วไป

สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ ภายใต้ชื่อหลักสูตร (“ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 รวม 5 วัน 4 คืน ซึ่งมีผู้ได้คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 100 คน

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ฝึกอบรม และสนามยิงปืน พร้อมยุทโธปกรณ์จากมณฑลทหารบกที่14 สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 กองบังคับการการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และจากอำเภอต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยจะมุ่งหวังให้ทางราชการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวเพียงแต่ฝ่ายเดียวอาจจะดำเนินการได้อย่างไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ตรงจุดและทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ต่างต้องมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดของทางราชการในปัจจุบัน ได้ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงจะนำปสู่การแก้ไขปัญหาโดยยั่งยืนอย่างแท้จริงอีกด้วย

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทางราชการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ทันต่อเทคโนโลยี ทันต่อขั้นตอนของกฎหมายที่มีเงื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งปัจจุบันผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมีการปฏิบัติการที่ซับซ้อนยากต่อการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสูญเสีย ซึ่งทางราชการมิได้ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

การที่จังหวัดชลบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิธีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำมาซึ่งการลดการสูญเสียของทางราชการในทุกมิติ และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดภาระด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของทางราชการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรีต่อไป.