ชลบุรีจัดโครงการสตรีชลบุรีรักษ์ไทยฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติ 22 สตรีดีเด่นด้านพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม

ชลบุรี (17 มีนาคม 2565) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่สตรีดีเด่นและเปิดโครงการสตรีชลบุรีรักษ์ไทย เสริมสร้างความมั่นใจ อยู่อย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และนางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสตรีชลบุรีรักษ์ไทย เสริมสร้างความมั่นใจอยู่อย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีจังหวัดชลบุรีได้เสริมสร้างความรู้ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาศักยภาพสตรีต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีต่างๆร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ จนก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายและมีกิจกรรมสร้างประโยชน์ เพื่อให้สตรีระดับจังหวัดมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และให้สตรีนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อยอดให้แก่สตรีแต่ละอำเภอ ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน แบ่งกิจกรรมเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.พิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2565 สาขาพัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน และสาขาพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน 2.การบรรยาย หัวข้อ“อยู่อย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด” โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มาเป็นวิทยากร 3.การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 อย่างมีมุมมองเพศภาวะ” และ4.การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะการแต่งผ้าไทยที่สง่างาม เพื่อการสร้างภาพลักษณ์บุคคลสำหรับผู้นำสตรี” วิทยากรโดย อาจารย์ธีราภรณ์ภูมิวุฒิวงศ์ โดยได้รับการงบประมาณในการดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 73,200 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้สนับสนุนการจัดทำโล่เชิดชูเกียรติคุณ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สตรีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอดหลายศตวรรษ ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกต่างเห็นความสำคัญของการพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมในที่สุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพสตรี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสตรีไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้สวยงาม ในโอกาสต่างๆ และเรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน คือการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิดแล้ว ยังมีกิจกรรมการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนและด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 22 คน และขอแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นทั้ง 22 คน ที่ทำคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ขอให้สตรีทุกคนได้รับประโยชน์จากการร่วมโครงการนี้ และนำความรู้ ประสบการณ์ไปช่วยกันพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน ตำบล ให้เข้มแข็งต่อไป.