วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าวสาธารณสุข

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้ครูทำหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา

ที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 9 ธันวาคม 2564) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าให้ความรู้คณะครูสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนที่มาโรงเรียน หลังจากที่พบว่าก่อนเปิดภาคเรียนทางสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ให้ความรู้เรื่องของการคัดกรองนักเรียนที่เรียนในระบบ ONSITE อย่างถูกต้อง แต่หลังจากเปิดภาคเรียนมาสักระยะ พบว่าแต่ละโรงเรียน กลับมีมาตรฐานในการคัดกรองแตกต่างกัน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงมอบหมายให้ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาให้ความรู้เรื่องแนวทางในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เน้นสำหรับ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1.Distancing เว้นระยะห่าง 2.Mask wearing สวมหน้ากาก 3.Hand washing ล้างมือ 4.Testing คัดกรองวัดไข้ 5.Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย 1.Self-care ดูแลตนเอง 2.Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว 3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5.Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง

 

ด้าน 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2.ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และ 7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา.