ที่ประชุมสภาเมืองพัทยามีมติให้งบฯ 7.72 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาศึกษาการน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา แถลงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยต้องขออนุมัติงบประมาณจำนวน 7.72 ล้านบาท เพื่อทำการว่าจ้างเพื่อดำเนินการ

นายบรรลือ เปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เอกชนมาร่วมลงทุนในการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ข้างเคียง โดยให้น้ำที่ผ่านมาการบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา ซึ่งมีอยู่กว่า 6.8 หมื่น ลบ.ม./วัน ไปปรับปรุงด้วยกระบวนการบำบัดขั้นสูงให้มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดรายได้ที่เมืองพัทยาจะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม อื่นๆ ได้

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นโครงการของเมืองพัทยาไม่ใช่แผนของการประปาส่วนภูมิภาค แต่ด้วยเมืองพัทยาเล็งเห็นว่าที่ผ่านมามีน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากเมืองพัทยาจนมีคุณภาพที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือการอุปโภคได้ แต่ต้องถูกปล่อยทิ้งลงทะเลวันละกว่า 6.8 หมื่น ลบ.ม/วัน ขณะที่ในอนาคตได้มีการว่าจ้างบริษัทปรึกษาในการวางแผนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียรองรับในระยะ 20 ปี เพิ่มขึ้นอีกถึงวันละ 1.7 แสน ลบ.ม.จึงถือเป็นเรื่องน่าเสียดายหากจะมีการปล่อยทิ้งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ และโครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานในส่วนของภาคเอกชนมานานแล้ว ทำให้ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างมาก แต่การดำเนินการต้องมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญมาควบคุม เมืองพัทยาจึงพิจารณาแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP จึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาและจัดการดังกล่าว โดยเสนอขออนุมัติงบประมาณสะสมจากเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าโครงการนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการบนพื้นที่เกาะล้าน ที่มีการจัดทำระบบ RO ด้วยการผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคตามการสัมปทานของ East Water ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้ในสัดส่วน 300 ลบ.ม./วัน แต่ในอนาคตได้มีการแผนการขยายโรงงานเพื่อผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ออกแบบ โดยหากสามารถดำเนินการได้ จะทำให้ปัญหาเรื่องของราคาน้ำดิบ และปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดไปได้

ทั้งนี้ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบตามหลักการดังกล่าว แต่เป็นโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วย ซึ่งมีการดำเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ และจะได้นำเสนอเรื่องเพื่อเบิกจ่ายงประมาณดำเนินการต่อไป.