-การศึกษาชุมชนสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน. ชลบุรี จัดโครงการปลูกจิตนึกเยาวชนและประชาชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

ชลบุรี (4 กุมภาพันธ์ 2565) พันเอกยุทธพงศ์ คงนิล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีฝ่ายทหาร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตนึกเยาวชนและประชาชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำเภอหนองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 และรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดโครงการปลูกจิตนึกเยาวชนและประชาชน ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ในการป้องกันรักษาและเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่ยั่งยืนโดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนได้นำนักเรียนในหลายระดับชั้นเรียน และคณะครู เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) มาเป็นวิทยากร เพื่อประโยชน์และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจรู้จักการประสานงาน รู้จักการทำงานร่วมกัน และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายมวลชนให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป.