วท.พัทยา จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ เฟ้นหาตัวแทนส่งแข่งระดับภาค

ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (26มกราคม 2565) ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา โดยกำหนดการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ซึ่งนักเรียนจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ในการตัดสินประกอบไปด้วย การนำเข้าสู่เนื้อเรื่องที่กล่าวได้น่าสนใจ เนื้อหาของหัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับ theme ของการประกวดชัดเจน มีความสมดุล ทั้งข้อเท็จจริง และความคิดเห็นของผู้พูด มีการกล่าวอ้างและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคและรูปภาษาที่ดี ส่งสารในเนื้อเรื่องได้สมบูรณ์อย่างคล่องแคล่ว ไม่ใช้การจดจำ มีการฝึกซ้อม กล่าว Speech ด้วยความเชื่อมั่น พูดชักจูง โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดีมาก ควบคุมการใช้เสียงได้ดีมาก ทั้งความดัง เบาของเสียง การแบ่งวรรคตอน การเน้นเสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ำ และความเร็ว ช้าของจังหวะการพูดดี ออกเสียงคำศัพท์เสียงพยางค์ท้ายของคำได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจในการพูดอย่ายิ่ง แสดงภาษากายได้อย่างเหมาะสม มีการกวาดสายตามองผู้ฟัง แสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทางได้อย่างเหมาะสม

ในการแข่งขันครั้งนี้ แต่ละวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้การจัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นการร่วมกันยกระดับทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่สากล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากสถานศึกษาในห้องเรียน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษในวันนี้จะเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าประกวดในระดับภาคต่อไป.