สภาเมืองพัทยาเสนอแนวทางพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เน้นรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

​นายบุญอนันต์ พัฒนสิน สมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่าที่ผ่านมาคณะสมาชิกภาเมืองพัทยาร่วมสำรวจสภาพปัญหาบนชุมชนบ้านเกาะล้าน ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา จากการตรวจสอบพบว่ายังมีหลายปัจจัยที่ควรเร่งดำเนินการพัฒนาและแก้ไข จึงเสนอแนวคิดหลายด้านแก่คณะผู้บริหาร ทั้งการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการเสริมระบบน้ำประปาเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

รวมทั้งปัญหาเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาที่ต้องทัดเทียมกับการเรียนการสอน บนฝั่ง ยังมีเรื่องการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอยที่พบว่ามียังมีปัญหาขยะเก่าตกค้างอยู่จำนวนหลายหมื่นตัน กรณีนี้ทราบว่าเมืองพัทยาตั้งงบประมาณและกำลังจะดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดขยะใหม่ได้วันละ 25 ตัน และขยะตกค้างวันละ 25 ตัน ซึ่งภายใน 3 ปีจะส่งผลให้ขยะตกค้างที่มีอยู่หมดไป

อีกกรณีคือเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ ที่ทราบว่ามีโครงการและงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการแล้ว โดยโครงการนี้ทางสภาเมืองพัทยาได้นำเสนอให้ท่าเรือแห่งใหม่เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับได้ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าที่ใช้งานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยท่าเรือเดิมมีสภาพชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา

​นายบุญอนันต์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาไม่มีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับระบบ สาธารณูปโภคที่จะสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน ทั้งน้ำเสีย ขยะมูลฝอย เป็นต้น กรณีนี้จึงควรเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ หรือกลุ่ม Green Tourism ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ทั้งนี้การนำเสนอไม่ได้หมายความถึงให้ลดปริมาณนักท่องเที่ยวลงแต่ไม่อยากให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถในการรองรับเท่านั้น.