สร้างสนามกีฬาแห่งชาติพัทยายังยืดเยื้อ เหตุโควิดระบาดส่งผลการก่อสร้างไม่เป็นตามแผน

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าในส่วนความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งในส่วนของสนามฟุตบอล เส้นทางจักรยาน และการก่อสร้างรั้วเพื่อเสริมความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งหมดของสนามกีฬาฯ ซึ่งโครงการนี้จะมีการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมอัฒจรรย์ขนาด 20,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นความตั้งใจของนายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารที่จะเร่งสานต่อโครงการให้แล้วเสร็จ หลังยืดเยื้อมานานถึงกว่าปี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายและเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก เนื่องจากมีสถานที่ และขนาดที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก แต่การดำเนินการก่อสร้างขณะนี้ต้องล่าช้าออกไปอีก ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับจ้างในเรื่องของแรงงาน ขณะที่ภาครัฐเองออกนโยบายและมาตรการช่วยเหลือผ่อนปรนผู้จ้าง ด้วยการขยายเวลาและยกเลิกค่าปรับ แต่กรณีนี้กลับไม่มีการยืดระยะเวลาในการใช้งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา ทำให้การก่อสร้างโครงการต่างๆเกิดความล่าช้ารวมถึงส่งผลต่องบประมาณและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ด้วย

ที่ผ่านเมืองพัทยาเร่งติดตามสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการปล่อยปละละเลยให้ดำเนินการตามใจชอบ พร้อมดตามและส่งหนังสือทวงถามไปยังผู้รับจ้างทุกครั้ง ซึ่งจะได้รับคำชี้แจงว่ามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป แต่เมื่อรัฐออกนโยบายขยายเวลาและผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับ ซึ่งโครงการนี้จะมีค่าปรับเป็นรายวันถึงวันละเกือบ 1 ล้านบาท จึงสร้างความเสียหายให้กับเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันเมืองพัทยาได้ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ไม่ดำเนินการตามสัญญาแล้วเพราะหากยังปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

นายพัฒนา เปิดเผยต่ออีกว่าส่วนการก่อสร้างเส้นทางจักรยานนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว จะมีก็อีกเรื่องคือการก่อสร้างรั้วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยที่ผ่านมาเมื่อยังไม่มีการก่อสร้างกันพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน ทำให้มีทั้งคนเร่ร่อนจรจัดเข้าไปใช้เป็นที่หลบพักอาศัย ส่งผลให้ประชาชนที่ไปออกกำลังกายรู้สึกกังวลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นเรื่องสำ คัญจะได้เร่งรัดตรวจสอบสัญญาจ้างเพื่อแก้ไขต่อไป

นายพัฒนา กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่ในโครงการต่างๆที่เกิดความล่าช้านั้นเป็นเพราะที่ผ่านมาเมืองพัทยาไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างเองได้เอง แต่ต้องทำผ่านการสรรหาด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Bidding จึงไม่สามารถทราบประวัติผลงานการดำเนินการของผู้รับจ้างมาก่อนรวมถึงผลงานและศักยภาพในการทำงานด้วย ดังนั้นเมื่อมีการว่าจ้างเข้ามาดำเนินโครงการจึงมักทำให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง.