วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-บริหารท้องถิ่น

นายกฯ ต.เกล็ดแก้วนำพนักงานเข้าวัดทำบุญ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากคนที่มาวัด

ที่วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (17 ม.ค.2565) นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เข้าร่วมโครงการสุขใจ “นายกพาไปเข้าวัด” ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทย โดยมี พระครูสังฆรักษ์บุญสม เจ้าอาวาสวัดเหลืองอ่อนภาวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ ยังนำเจ้าหน้าที่เปิดจุดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการสาธารณะ พร้อมรับชำระค่าขยะเป็นการบริการประชาชน ที่มาทำบุญที่วัดด้วย

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของคนไทยส่วนใหญ่ในสังคม ต้องเร่งรีบออกไปทำงานนอกบ้านเป็นประจำทุกวัน ทำให้ชาวพุทธส่วนใหญ่กำลังหลงลืมที่จะทำหน้าที่ชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา จนทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงระดับการทำงาน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้จัดทำโครงการสุขใจ “นายกพาไปเข้าวัด” ด้วยการนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เดินทางไปทำบุญร่วมกับชาวบ้านตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งจะให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำบุญวันพระจนครบทุกวัด

นายยศวัฒน์ ระบุอีกว่านอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่แต่ละส่วนงานได้มาพบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และเกิดจิตสำนึกในคุณธรรมความดีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ และมุ่งหวังให้ทุกคนได้นำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน และยังดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และยังสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย.