วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ชุมชน

ผวจ.ชลบุรี มีคำสั่งให้นายอำเภอคุมเข้มผปก./องค์กร ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง หากพบฝ่าฝืนให้หยุดกิจการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังนี้

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่14 ธันวาคม 2564

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในห้วงที่ผ่านมาประชาชนจะได้มีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา งานรื่นเริงตามประเพณี งานเลี้ยง การพบปะสังสรรค์ การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดซลบุรี ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14ธันวาคม2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 151/2564 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะร้านที่มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในสถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคโดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARCoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID – 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ก่อนให้บริการ เป็นประจำทุกวัน

2.ให้ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในสถานประกอบการ จัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARCOV-2 (เชื้อก่อโรค COVID – 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการจะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ

3. หากสถานประกอบการใดไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการข้อ 1 และข้อ 2 ได้ให้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว

4.ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.)เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)

บรรดาข้อความใดของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ขัดหรือแย้งกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และบรรดาข้อความใดของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าและมิได้ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ยังคงใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใดหรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการใดที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558รวมทั้งอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง