+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ผปก.ท่องเที่ยวพัทยาเตรียมชง 26 อุปสรรคท่องเที่ยว หวังรัฐช่วยแก้ไข

ที่ โรงแรมฟลิปเปอร์ เฮ้าส์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (27 ธ.ค.2562) นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมร่วมองค์หารือปัญหาอุปสรรค เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ตัวแทนชุมชน และตัวแทนขนสงมวลชนในเมืองพัทยา เข้าร่วมเสนอปัญหาและอุปสรรค ด้านการท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากภาคการท่องเที่ยวร่วมกันเสนอปัญหาการและอุปสรรค ด้านท่อง เที่ยวที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เพื่อให้รัฐบาลช่วยผลักดันและส่ง เสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมภาคการท่องเที่ยวได้มีการเสนอประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวม 26 ประเด็น อาทิ 1.ปัญหาการเก็บข้อมูล จำนวน/รายได้/ค่าใช้จ่าย จากการท่องเที่ยวที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด 2.ปัญหาค่าเงินบาท และคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้าน 3.สาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดการวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว 4.มาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 5.ปัญหาโรงแรมไม่มีใบอนุญาต สถานประกอบการบางส่วนยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แนวทางแก้ไข-จัดตั้งจุดบริการ One-Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายได้-ตรวจสอบรายละเอียดยืนยันสถานที่เข้าพักของนักท่องเที่ยวตั้งแต่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง-สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการเฉพาะโรงแรม/สถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ การนิรโทษกรรม

6.ปัญหาโรงแรมไม่มีใบอนุญาต 7.มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 8.การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9.ระบบการขนส่งสาธารณะ และเส้นทางท่องเที่ยว 10.อุปสรรคการจดทะเบียนสถานประกอบการเนื่องจากติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 11.การจัดมาตรฐานระดับดาวของโรงแรมสถานประกอบการ 12.ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

13.ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 14.เทรนด์การท่อง เที่ยวแบบ Last minute deal ทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวได้ยาก 15.ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวในไทยสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และ16.ภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านเห็นความ สำคัญและมีมาตรการ Subsidy เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ แนวทางแก้ไข – เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น