วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+การศึกษาบริหารท้องถิ่น

สภาทต.เกล็ดแก้วอนุมัติสร้างโรงเรียนสองภาษาพร้อมสระว่ายน้ำ พัฒนาศักยภาพลูกหลาน ไม่ต้องไปเรียนไกลบ้าน

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายเกษม โห้สุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม

ในที่ประชุม นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้เสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติ เห็นชอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว Kledkaew Bilingual School งบประมาณ 25,000,000 บาท และ โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมพร้อมสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด ทต.เกล็ดแก้ว งบประมาณ 6,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบในสภาเป็นที่เรียบร้อย และยังมีอีกหลายโครงการที่ผ่านอนุมัติในสภา ทั้งโครงการสร้างรางและท่อระบายน้ำ , โครงการก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีต และโครงการติดตั้งไฟทางส่องสว่าง ในพื้นที่ ที่ประชาชนเดือดร้อน และได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถาวรต่อไป

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่าเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างและเปิดโอกาสเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา ให้มีบทบาทและศักยภาพ สำหรับการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาเยาวชน ลูกหลาน ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จึงได้นำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว Kledkaew Bilingual School และโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมพร้อมสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด ทต.เกล็ดแก้ว เข้าในแผนปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ที่จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมการศึกษา และในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และในอนาคตที่จะขยายการเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา และรองรับแผนการเรียนแบบสองภาษา ภาษาไทย-อังกฤษ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลสามารถส่งลูกหลานมาเรียนยัง โรงเรียนที่มีคุณภาพ ไม่ต้องส่งไปเรียนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง และเดินทางไกล เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน และยังพัฒนาเยาวชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น

นายกทต.เกล็ดแก้วอีกว่าส่วนโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมพร้อมสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด ทต.เกล็ดแก้ว เพื่อสอนทักษะในตัวเยาวชนตั้งแต่เล็ก ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะการจมน้ำเสียชีวิตถือเป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กเล็กและเด็กโต อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจมน้ำตายสามารถป้องกันได้ โดยการฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ และสามารถเสริมสร้างการออกกำลังกายตั้งแต่เล็กเพื่อห่างไกลสิ่งเสพติดอีกด้วย.