องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพส่งเสริม พัฒนาความรู้ ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรม

เมื่อวันที่16 ธ.ค.2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (มนก.) โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ มี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยหวังให้ทั้งสองหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต.