วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมไตรภาคีมีมติเอกฉันท์ สร้างเตาเผาขยะบริเวณเขานมเกาะล้าน แก้ปัญหาขยะตกค้าง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมไตรภาคี (ประชาชน ท้องถิ่น อำเภอ) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงบัญชีกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ (ZONING) ตามที่เมืองพัทยาขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ที่ทิ้งขยะและฝังกลบขยะและบริหารจัดการขยะ) ตามหนังสือสำหรับที่ดินหลวง(นสล.) เลขที่ ชบ 0334 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 12 ไร่ 95 ตารางวา (บริเวณเขานม) ทางลงหาดแสม เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้ศึกษาเรื่องของการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเอกชนยื่นเสนอการลงทุนในวงเงิน 160 ล้านบาท สัญญา 25 ปี ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะฯ จะมีทั้งระบบคัดแยกขยะก่อนเข้าเตาเผา และมีระบบเตาเผา โดยใช้วิธีเตาเผาแบบระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ในการควบคุมการเผาทำลาย และเนื่องจากว่าทางอำเภอบางละมุง อยู่ในประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามประกาศสามารถจำกัดขยะโดยวิธีการเผาได้ไม่เกินวันละ 50 ตันเท่านั้น ดังนั้น ตามผลการศึกษา ขยะที่กองอยู่เป็นภูเขาที่ตกค้าง จะหมดไปภายใน 3 ปี โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 180 วัน (6 เดือน) พอแล้วเสร็จสามารถรับขยะเข้ามาเผาทำลายได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 120 วันก่อนหน้านี้ ทางผู้รับจ้างสามารถคัดแยกขยะเพื่อรอเข้าเตาเผาไว้ก่อน พอครบ 180 วัน ก็สามารถเผาทำลายได้ทันที นอกจากจะมีศูนย์กำจัดขยะแล้ว ในอนาคตทางผู้รับจ้างได้นำเสนอการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการกำจัดขยะ เพื่อต่อยอดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากการมาศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในเรื่องห้องพัก อาหารการกิน เป็นต้น

ดังนั้นในวันนี้จึงจัดให้มีการประชาคมแบบไตรภาคี ประกอบไปด้วย เมืองพัทยา ชาวชุมชนเกาะล้าน และอำเภอบางละมุง เพื่อขอมติที่ประชุมจากชาวชุมชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเมืองพัทยาจะขอใช้ที่ดิน นสล. คือที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งนี้ จากการประชาคมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ลงมติแบบบเปิดเผย เห็นชอบสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและการจัดการมูลฝอยในอนาคตในพื้นที่เกาะล้าน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายน 2565

ด้านนายวินย์ถวรรณ สุดสังข์ ปลัดอำเภอบางละมุง กล่าวว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมในลักษณะไตรภาคี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในที่ประชุม จากอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา จะรวบรวมหลักฐาน ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์พิจารณาอนุมัติต่อไป.