วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

นายกเมืองัทยาร่วมแสดงความยินดีบุคคล องค์กร และสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าของ EEC HDC

ที่ห้องประชุม Orchid Ballroom โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จ.ชลบุรี (17 พ.ย.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณและเกียรติบัตรเชิดชูบุคคล องค์กร และสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าของ EEC HDC โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC HDC และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ EEC ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น กลุ่มบุคคลทรงคุณค่า ที่เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา ความเสียสละทุ่มเทกาย-ใจ สร้างองค์กรของตนให้ก้าวหน้ามั่นคง มีผลงานโดนเด่น สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลรอบข้างและสังคมแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานในสาขาของตน ได้แก่ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ มหาชน จำกัด และนายปริพัตร บูรณสิน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม (Institute for Electric Vehicle Innovation, IEVI)

กลุ่มองค์กรทรงคุณค่า ที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่บนฐานความรู้ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ 21 เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและผู้คนแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ที่มีผลงานในด้านยกระดับความรู้ ทักษะ และการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันที่มีพัฒนาการในการสร้างการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute, TGI)

นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณกลุ่มองค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่บนฐานความรู้ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ 21 เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและผู้คนแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในฐานะนายกเมืองพัทยา ได้ร่วมงานการยกระดับประเทศร่วมกับ EEC รวมถึงการพัฒนาบุคลากร กับ EEC HDC มาตั้งแต่แรกเริ่ม เมืองพัทยา ได้เห็นความสำคัญของงานนี้มาก ซึ่งเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศที่ดำเนินอยู่ในวันนี้

ในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร และสถาบันของ EEC HDC ประจำปี 2564 ในวันนี้ นับเป็นงานวาระพิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่ได้มีการคัดสรรสถาบันการศึกษา องค์กร และบุคลากร ที่ได้ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ทุ่มเททั้งสติปัญญา ทรัพยากร แรงกายแรงใจร่วมกับ EEC HDC ตลอดเวลาที่ผ่านมา การประกาศเกียรติคุณประจำปี ของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน 3 สถาบัน 1 องค์กร และ 2 บุคคล รวมทั้งเกียรติบัตรขอบคุณองค์กรอีก 2 องค์กร นับว่าเป็นการบอกเล่าต่อสาธารณชนที่มีคุณค่าและความหมายในเกียรติประวัติที่ดีงาม สูงส่ง ในการทุ่มเท สนับสนุนสร้างความก้าวหน้าในพื้นที่ในภารกิจที่ทำให้กับประเทศชาติและสังคมไทย