ทีเส็บ กระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศไตรมาสสุดท้าย ผลักดันองค์กรเร่งใช้สิทธิ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า

ที่ โรงแรมอมารี พัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม สสปน. นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และนายธีรรินทร์ ธัญญวัตนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากภาคธุรการท่องเที่ยวเมืองพัทยา-ชลบุรี ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า เป็นการต่อยอดโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 และได้รับการตอบรับที่ดีส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 237 ล้านบาท และในปี 2564 ทีเส็บได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท โดยสนับสนุน 15,000 บาท สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน และพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนขององค์กร ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 791 งาน และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าแม้สถานการณ์แพร่ระบาด แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์กและผลิตภาพ ให้กับองค์กร โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 กันยายน 2564 พบว่า มีผู้เข้าร่วมงาน 43,530 คน มีมูลค่าการจัดงาน 63 ล้านบาท เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 119 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 966 คน ทำให้เห็นว่าการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน ทีเส็บจึงวางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะขณะนี้ที่หลายๆ เมืองมีนโยบายผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรับนโยบายเปิดประเทศ ดังเช่นเมืองพัทยาที่เป็นไมซ์ซิตี้ที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า จะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดี”

นายรัตนชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ล่าสุดทีเส็บได้มีเครื่องมือทางการตลาด อย่างโครงการ “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ที่ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบเส้นทางเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมทั่วประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาท

สำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456