ชลบุรีขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี ตลอดหลักสูตร จบแล้วมีงานรองรับทันที

ห้องประชุมครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3 ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี( 11 พฤศจิกายน 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (หลังจบ ม.3) สร้างการตระหนักรู้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ครูแนะแนว ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ ที่จะมาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างมีคุณภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานจัดหางานของจังหวัด และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากแรงงานไร้ฝีมือ กลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือสูง มีอัตราค่าจ้างมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถทางวิชาชีพ และมีฐานะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ สำหรับหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมมีจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2.หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 3.หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ4.หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลังจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการเรียนฟรี พักฟรี กินฟรี มีเงินสนับสนุนระหว่างการฝึกอบรม เมื่อจบแล้วมีงานรองรับ

ทั้งนี้ จะมีการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 จากนั้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 จะเป็นการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3 ชลบุรี และเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 20เมษายน-30 กันยายน 2565