คกก.อสม.อ.บางละมุง เร่งสร้างความเข้าใจคุณสมบัติ “อสม.” สมัครใหม่อายุต้องไม่เกิน 55 ปี

ที่ห้องประชุมชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอบางละมุง ที่เดินทางมาประชุมสัญจรในพื้นที่เมืองหนองปรือ โดยมีนายวันชัย แสนงาม ในฐานะประธาน อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุม

ในที่ประชุมมีการชี้แจงเรื่องระเบียบ อสม.ที่ กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางในการนำเสนอให้ทางชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบเรื่องคุณสมบัติของ อสม.โดยเฉพาะในส่วนของ อสม.ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นว่า อสม.ที่สูงอายุ อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานที่ไม่คล่องตัว และไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ โดยมีแนวทางให้ อสม.ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ลาออกจาก อสม. แต่ว่าทางชมรม อสม.แห่งประเทศไทยทักท้วงไว้ว่า อสม.ที่มีอายุมากบางคนป่วยติดเตียง หากไม่สามารถทำงานได้ ขอให้อนุโลมให้ลูกหลานทำงานแทนได้ และในเรื่องของรับ อสม.ใหม่ให้รับตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี นอกจากนี้ในส่วนของค่าป่วยการจากเดิม จะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาท แต่เพิ่มค่าเสี่ยงภัยในสถานการณ์โควิด-19 อีก 500 บาท รวมแล้ว อสม.ได้รับค่าป่วยการทั้งสิ้น 1500 บาทต่อเดือน

พร้อมกันนี้ทางชมรมได้ชี้แจงเรื่องการประกวด อสม.ดีเด่น ทุกปี ที่จะเริ่มประกวดตั้งแต่เดือนตุลาคม ในระดับอำเภอ เดือนพฤศจิกายนในระดับจังหวัด เดือนธันวาคม ประกวดระดับเขต-ระดับภาค และเดือนกุมภาพันธ์ ระดับประเทศ เพื่อให้ตัวแทน อสม.ที่เข้าร่วมการประกวด ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอในการแต่ละระดับต่อไป.