วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

มัดรวมคำสั่งตามประกาศคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กรณีเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน 4 อำเภอ

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 133/2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สรุปสาระสำคัญคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้กำหนดมาตรการไว้แล้วก่อนหน้านี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.การกำหนดให้อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ(เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่) เป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

3.การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และสำหรับพื้นที่อื่นของจังหวัดชลบุรีที่มิได้อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

4.การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 200 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้อำเภอท้องที่ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมนั้นได้

สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากสามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

5.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานของหน่วยงานที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า ทั้งสามารถจัดมาตรการป้องกันโรคได้ เช่น การรักษาพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.การกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ดังต่อไปนี้

6.1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยพิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

6.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

6.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ โดยยังคงให้จำกัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป็น สวนสนุก และสวนน้ำ

6.4 โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยม มหกรรมด้านกีฬา หรือการจัดแสดงสินค้า (งดเว้นกิจกรรมเชิญชวนบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม) ได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 500 คน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด

6.5 สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ และสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา

6.6 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเพื่อเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

6.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่เป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ได้ สถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

6.8 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อทราบ โดยกรณีประเภทกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนาม หากเป็นการจัดแข่งขันประเภทกีฬากลางแจ้ง สามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

6.9 โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละครที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนความจุที่นั่ง แต่หากเป็นโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละครในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างโดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในระหว่างการชมภาพยนตร์ มหรสพ การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม หรือการแสดงพื้นบ้าน

6.10 ตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา

6.11 สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา

6.12 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา

6.13 ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่เล่นตู้เกม และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านหรือสถานที่นั้นๆ โดยเด็ดขาด

6.14 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

6.15 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือตลาดนัด ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

6.16 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

6.17 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

6.18 สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกันทุกแห่ง ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

6.19 สนามมวย โรงเรียนสอนมวย และโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

6.20 โรงเรียนสอนลีลาศ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งของทางราชการและเอกชน ทั้งที่เรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เรียกเก็บค่าบริการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายการเปิดสถานประกอบกิจการได้ตามแผนและกรอบเวลาที่รัฐบาลจะประกาศกำหนดต่อไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง